Co powinna zawierać tablica informacyjna na temat budowy domu?

Udostępnij

Teren budowy domu to obszar, który powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony. Do tego celu służy tablica informacyjna. Zawiera ona szereg informacji, które wymagane są w przypadku wszystkich obiektów, dla których niezbędny jest kierownik budowy. Z naszego artykułu dowiesz się, co powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu i gdzie powinna zostać umieszczona.

Artykuł w skrócie

 1. Tablica informacyjna dotycząca budowy domów - regulamin
 2. Gdzie należy umieścić tablicę informacyjną o budowie domu?
 3. Jak długo tablica musi pozostać na placu budowy, zanim będzie można ją usunąć?
 4. Jakie informacje powinny znaleźć się na tablicy informacyjnej budowy?
 5. Ogłoszenie danych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Jak powinno wyglądać ogłoszenie?
 7. Co musi zawierać ogłoszenie?
 8. Podsumowanie

Budowa domu jednorodzinnego musi być zgodna ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa. Ogrodzenie terenu jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Wówczas żadna nieupoważniona osoba nie będzie mogła przekroczyć ogrodzenia. Ogrodzenie zabezpieczy również wszelkie maszyny, narzędzia i urządzenia, które mogą znajdować się na działce. Plac budowy powinien być odpowiednio oznakowany, a także zabezpieczony. W tym celu można wykorzystać tablicę. Przepisy wymagają, aby informacje na niej umieszczone oraz jej umiejscowienie na terenie budowy było zgodne z przepisami. Warto zatem wiedzieć, jakie informacje powinny znaleźć się na tablicy informacyjnej budowy.

Tablica informacyjna budowy domu - przepisy

Wszystkie place budowy muszą być oznaczone tablicą informacyjną. Kilka wyjątków dotyczy projektów budowlanych, które nie wymagają kierownika budowy i są liniowe. Kierownik budowy musi umieścić tablicę w odpowiednim miejscu. Szczegóły dotyczące wyglądu tablicy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dostępna jest znowelizowana wersja 108 poz. 953. Natomiast od 2020 r. znajdują się one w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.). Tablica informacyjna dotycząca budowy domu, podobnie jak wszystkie inne obiekty, musi być prostokątna. Aby się wyróżniała, powinna być żółta. Prawo budowlane reguluje również sposób zapisu informacji. Litery powinny być czytelne i trwałe, w kolorze czarnym i nie mniejsze niż 6 cm (wcześniej było to 4 cm). Zalecamy użycie wielkich liter, aby ułatwić ludziom czytanie.

Prawo budowlane przewiduje również wyjątek, w którym umieszczenie tabliczki na placu budowy nie jest wymagane. Decyduje o tym organ administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestorzy muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Prawo stanowi, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy roboty budowlane nie są skomplikowane.

Gdzie należy umieścić tablicę informacyjną?

Za umieszczenie tablicy informacyjnej na nieruchomości odpowiada kierownik budowy. Powinien on umieścić tablicę w miejscu na działce, które będzie widoczne z drogi publicznej. Jeśli w pobliżu nieruchomości nie ma drogi publicznej, tablicę można umieścić wzdłuż drogi dojazdowej. Należy pamiętać, że tablica musi być umieszczona na wysokości umożliwiającej odczytanie wszystkich informacji.

Jak długo tablica może pozostawać na placu budowy zanim zostanie usunięta?

Znowelizowane prawo budowlane określa, jak długo tablica informacyjna musi znajdować się na placu budowy. Nie należy jej zdejmować do czasu otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Tablica powinna być umieszczona w widocznym miejscu do czasu, aż organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu wobec naszego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Tabliczka nie może zostać usunięta przed zakończeniem budowy.

Jakie informacje powinny znaleźć się na tablicy informacyjnej budowy?

Plac budowy powinien być wyraźnie oznaczony. Żółta tab lica informuje osoby postronne o placu budowy. Ogrodzenie wpływa również na ich bezpieczeństwo. Tablica informacyjna budowy domu musi zawierać wiele informacji, które są ważne z punktu widzenia inwestycji.

Tablica informacyjna budowy domu powinna zawierać:

 1. Szczegóły dotyczące prac budowlanych
 2. Adres, pod którym prowadzone są prace.
 3. Numer decyzji lub zawiadomienia o pozwoleniu na budowę domu wraz z datą,
 4. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę lub do którego zostało wysłane zawiadomienie.
 5. Dane kontaktowe i nazwa organu nadzoru budowlanego.
 6. Imię i nazwisko inwestora lub nazwa i dane kontaktowe (numer telefonu).
 7. Imię i nazwisko kierownika budowy oraz jego numer telefonu.

Ogłoszenie danych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawo budowlane zostało znowelizowane w celu nałożenia na kierownika budowy nowego obowiązku. Musi on również zamieścić na placu budowy ogłoszenie zawierające informacje na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymóg ten dotyczy również miejsc, w których przewidywany czas trwania projektu przekracza 30 dni, w których będzie zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub w których przewidywany czas trwania projektu przekracza 500 osobodni. Ogłoszenie powinno być również umieszczone na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.

Jak powinno wyglądać ogłoszenie?

Ogłoszenie , podobnie jak tablica ogłoszeń, powinno być umieszczone na prostokątnej tablicy. Musi być żółte. Musi być trwałe i czytelne. Litery nie powinny być mniejsze niż 4 cm.

Co musi zawierać ogłoszenie?

Prawo budowlane stanowi, że ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zawierać następujące elementy:

 1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
 2. Maksymalna liczba pracowników, którzy będą zatrudnieni na placu budowy.
 3. Informacje na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podsumowanie

Teren budowy domu jednorodzinnego powinien być wyraźnie oznakowany. Prawo budowlane przewiduje, że powinna znajdować się na nim tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Są to prostokątne tabliczki w kolorze żółtym. Dane powinny być czytelne, trwałe i umieszczone w odpowiednim miejscu na działce. Jest to obowiązek kierownika budowy.