Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego?

Udostępnij

Aby marzenie o budowie domu stało się realne, należy najpierw uzyskać pozwolenie na budowę. Poprzedza to proces kompletowania dokumentacji i złożenia odpowiedniego wniosku. Jakie dokumenty i czynności są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę? Dowiedzmy się tego.

Artykuł w skrócie

 1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
 2. Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wiele osób marzy o własnym domu. To Twój dom, zbudowany zgodnie z Twoimi preferencjami, z czterema kątami od początku do końca. Zanim jednak będzie można zacząć urządzać pokoje, dom musi zostać wybudowany. Proces ten jest długi i wymaga skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Dokumenty te są wymagane do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Po jego wydaniu można rozpocząć budowę.

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie

Inwestorzy często zastanawiają się, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie budowy. Obie opcje wymagają tych samych dokumentów. Proces uzyskania pozwolenia na budowę może być trudniejszy. Zgłoszenie jest krótsze, ale wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami.

Obecne przepisy zezwalają na zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę. Jest to krótsza procedura. Pozwala to na szybsze rozpoczęcie budowy. W ten sposób można zgłaszać budowę domów jednorodzinnych, wolnostojących. Obszar oddziaływania budynku musi zawierać się w granicach działki, na której jest on budowany. Pozwolenie będzie potrzebne, jeśli obszar oddziaływania wykracza poza działkę. To samo dotyczy budowy obok budynków zabytkowych. Urzędnik, do którego składasz wniosek, może również zdecydować, że wymagana jest inna procedura. Odpowiedni organ wyda decyzję w sprawie sprzeciwu w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Jeśli nie zostanie ona wydana, wówczas udzielona zostanie milcząca zgoda na kontynuowanie budowy. Można wówczas rozpocząć prace budowlane.

Jak już wspomnieliśmy, pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego jest bardziej wymagające. Jest to jednak wciąż najpopularniejsza opcja. Jeśli chcesz zmienić projekt, możesz albo wprowadzić zmiany w samym projekcie, albo złożyć wniosek o zmianę pozwolenia, ale tylko w części dotyczącej zmian. Jeśli dokonujesz zmian w projekcie, będziesz musiał ponownie przejść przez cały proces.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Po złożeniu wniosku urząd może wydać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. W tym celu należy skompletować niezbędne dokumenty.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzimy, czy nasza działka jest nią objęta. Znajdziemy tam wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu i architektury budynków. Ułatwi to wybór projektu domu, który będzie spełniał założenia przyjęte w MPZP.

Jeśli MPZP nie obejmuje Twojej działki, będziesz musiał wystąpić o ustalenie warunków zabudowy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego miejscowo organu. Do wniosku należy dołączyć:

 • 2 kopie oryginalnej mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:1000 lub 1:500. Jedna kopia mapy musi być pusta. Druga kopia musi wskazywać lokalizację inwestycji.
 • Dokument zawierający opis planu zagospodarowania terenu i rysunek, a także informacje o planowanym przeznaczeniu i wymiarach budynku,
 • Warunki środowiskowe - Decyzja o warunkach środowiskowych
 • Dokument potwierdzający przyłączenie do sieci uzbrojenia terenu.

Projekt budowlany

W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane będzie dołączenie do wniosku projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składa się on z trzech części:

 • Projekt zagospodarowania terenu lub działki
 • Projekt architektoniczny i budowlany
 • projekt techniczny.

Jednocześnie warto zauważyć, że wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego składa się tylko dwie części projektu, a mianowicie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny należy złożyć podczas zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Do projektu działki lub projektu niezbędna jest aktualna mapa. Sporządzenie takiej mapy należy zlecić geodecie. Powinien on posiadać odpowiednie uprawnienia. Projekt zagospodarowania działki będzie obejmował:

 • Granice działki lub terenu.
 • Informacje o lokalizacji i projekcie istniejących i planowanych budynków
 • Informacje o metodach oczyszczania lub odprowadzania ścieków
 • Informacje o układzie komunikacyjnym, zieleni i rozplanowaniu.
 • Informacje o obszarze oddziaływania projektu.

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje m.in:

 • Układ przestrzenny i formę architektoniczną istniejących i projektowanych budynków.
 • Informacje na temat użytkowania i konserwacji budynków
 • Informacje na temat parametrów technicznych budynków
 • Dane dotyczące wpływu na środowisko rozwiązań materiałowych i technicznych
 • Informacje o źródłach ogrzewania.

Projekt techniczny będzie również zawierał informacje o:

 • Konstrukcja budynku i obliczenia wytrzymałości statycznej
 • charakterystyka energetyczna,
 • Dostępne są zarówno rozwiązania techniczne, jak i materiałowe.
 • Dokumentacja dotycząca geologii i inżynierii.

Adaptacja projektu

Adaptacja projektu domu jest również bardzo ważna. Architekt dokona oględzin terenu, na którym planujemy wybudować nasz dom. Określi również położenie względem stron świata, strefy mrozu, strefy wiatru, strefy śniegu, a także nośność gruntu. Architekt dostosuje również projekt domu do lokalnych przepisów i prawa budowlanego.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego składa się we właściwym miejscowo starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. W niektórych przypadkach wniosek należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. W urzędach tych lub na stronie internetowej https://www.gov.pl można uzyskać stosowny formularz.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Trzy egzemplarze planu zagospodarowania terenu lub działki.
 • Wymagane są trzy kopie projektu architektoniczno-budowlanego.
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia do mediów
 • Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
 • Kopia uprawnień budowlanych projektanta.
 • Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Organ musi wydać decyzję w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Od dnia wydania decyzji biegnie 14-dniowy termin na wniesienie odwołania. Jeśli odwołanie nie wpłynie w tym terminie, pozwolenie staje się ostateczne.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna przez trzy lata. Decyzja wygaśnie, jeśli inwestor nie rozpocznie budowy w tym okresie. Jeśli budowa zostanie wstrzymana na dłużej niż trzy lata, decyzja również wygaśnie. Wówczas wymagane będzie uzyskanie nowego pozwolenia na budowę.

Koszt uzyskania pozwolenia na budowę domu

W 2020 r. pozwolenie na budowę jest bezpłatne. Inwestorzy, którzy zamierzają prowadzić w budynku działalność gospodarczą, będą musieli zapłacić 1 zł za metr kwadratowy, ale nie więcej niż 539 zł.