Budowa domu na działce rolnej

Udostępnij

Działki są często postrzegane jako tani i łatwy sposób na budowę domu. W rzeczywistości ich natura może stwarzać wiele problemów i ostatecznie zrujnować plany budowy na nich. Z tego artykułu dowiesz się czym jest działka rolna, kto może na niej budować i jak ją odrolnić. Zapraszamy do lektury!

Artykuł w skrócie

 1. Czym jest działka rolna?
 2. Kto może nabyć działkę rolną?
 3. Rolnik buduje dom na gruncie rolnym
 4. Odtajnienie działki
 5. Podsumowanie

Przeczytaj również: Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego?

Co to jest działka rolna?

Aby zdefiniować działkę rolną, należy sięgnąć do przepisów prawa. W tym przypadku właściwy jest Kodeks cywilny. Art. 46.1 stanowi, że nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Warto przytoczyć treść ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592 ze zm.). 64, poz. 592 (z późn. zm.).

Zobacz także: Jakie ogrodzenie wybrać do nowego domu?

Kto może kupić działkę rolną?

Wiemy już, kto może kupić działkę rolną. Faktem jest, że rolnicy mogą nabyć taką nieruchomość.

Zgodnie z przepisami, rolnicy indywidualni:

 • Osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych lub posiadaczami samoistnymi, lub dzierżawcami, o ile łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.
 • Ważne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji rolniczych.
 • Zamieszkiwanie przez co najmniej pięć lat w gminie, w której znajduje się jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa.
 • Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez wyżej wymieniony okres.

Nie oznacza to jednak, że tylko rolnicy mogą nabyć działkę rolną. Osoby fizyczne również mogą dokonać zakupu, ale proces ten jest nieco bardziej skomplikowany.

Każdy, kto jest zainteresowany zakupem działki rolnej, ale nie jest rolnikiem, powinien wiedzieć, że jest to możliwe:

 • Jeśli powierzchnia działki nie przekracza 0,3 ha, nie będzie żadnych problemów.
 • Jeśli powierzchnia nieruchomości wynosi od 0,3 ha do 0,9 ha, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu,
 • Jeśli powierzchnia działki jest większa lub równa 1 hektarowi. Podlega to zatwierdzeniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 • Jeśli działka rolna o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha została zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym przed 30 kwietnia 2016 r.

Może zainteresuje Cię również artykuł:Jak usunąć drzewa z działki budowlanej?

Rolnik buduje dom na polu uprawnym

Rolnik nie powinien mieć problemów z wybudowaniem domu na działce, tak jak zrobił to przy zakupie gruntu. W tym przypadku nie jest wymagane składanie wniosku o przekształcenie nieruchomości. Zabudowa zagrodowa będzie korzystna dla rolnika na jego gruncie rolnym. Zabudowa zagrodowa oznacza, że oprócz domu potrzebne są również budynki gospodarcze.

Odrolnienie działki

W przypadku zakupu działki rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem, budowa domu staje się bardziej skomplikowana. Wymagane są dodatkowe działania w celu odrolnienia nieruchomości i wyłączenia jej z produkcji rolnej.

Odrolnienie działki - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dobrym pomysłem dla każdego zainteresowanego zakupem działki rolnej jest sprawdzenie wszystkich zapisów z nią związanych. Ważne jest sprawdzenie, czy nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, konieczna jest jego zmiana. W przypadku braku planu miejscowego, można go stworzyć lub wystąpić o jego uchwalenie.

W celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy skontaktować się z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Właściciel wypełnia formularz, który zawiera:

 • wszystkie swoje dane
 • Informacje o nieruchomości
 • Wniosek o przekształcenie w działkę budowlaną

Dodatkowe dokumenty takie jak:

 • Mapa zasadnicza
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wyciąg z mapy ewidencyjnej

Po złożeniu wniosku o zmianę lub wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzbroić się w cierpliwość. Sprawy te mogą trwać długo. Czasami decyzja nie jest zgodna z oczekiwaniami właściciela.

Przeczytaj również : Umowa o roboty budowlane - co w niej zawrzeć?

Odrolnienie działki - warunki zabudowy

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można wystąpić o warunki zabudowy. W tym celu należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - podobnie jak w przypadku MPZP.

Działka, której będzie dotyczył wniosek musi:

 • Warunki zabudowy mogą być ustalone poprzez zapewnienie, że działka sąsiaduje z inną działką budowlaną z dostępem do tej samej drogi publicznej.
 • ma dostęp do drogi publicznej
 • Możliwe jest dołączenie do wniosku umowy, która będzie regulować rozwój.

Odtajnienie działek - wyłączenie z produkcji rolnej

Następnie należy złożyć wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej. Pozwoli to na inne wykorzystanie gruntów.

Gdy działka nie nadaje się do produkcji rolnej, należy złożyć odpowiedni wniosek:

 • Do klasy I, II oraz IIIa, IIIb zalicza się grunty rolne o glebach pochodzenia mineralnego lub organicznego.
 • Gleby organiczne nadają się do gruntów rolnych klasy IV, IVa i IVb, a także V i VI.
 • Pozostałe grunty rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tj.
  • Grunty pod stawami rybnymi lub innymi zbiornikami wodnymi wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych.
  • Grunty pod budynkami gospodarczymi oraz innymi budynkami i instalacjami wykorzystywanymi wyłącznie do produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.
  • Grunty pod budynkami i innymi urządzeniami, które są bezpośrednio wykorzystywane do produkcji rolnej, są uznawane za dział specjalny, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Grunty parków wiejskich, pod zadrzewieniami śródpolnymi i zakrzewieniami, w tym wiatrochronami i urządzeniami erozyjnymi;
  • Grunty rodzinnych ogrodów działkowych i botanicznych
  • Grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych, nawadniających, kanalizacyjnych i usuwania ścieków i odpadów dla mieszkańców wsi i rolnictwa;
  • Grunty zrekultywowane na cele rolne
  • Tereny torfowisk, stawów i jezior
  • Grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Zobacz także:Tablica informacyjna budowy domu - co powinna zawierać?

Jeśli działka rolna składa się z gleb pochodzenia mineralnego, sklasyfikowanych w klasach IV-VI, wówczas nie podlega wyłączeniu z produkcji rolnej. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o grunty rolne.

 • pod stawami rybnymi lub innymi zbiornikami wodnymi wykorzystywanymi wyłącznie do celów rolniczych
 • Pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi część gospodarstw rolnych oraz innymi budynkami lub urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-spożywczemu.
 • Pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio produkcji rolnej, uznanymi za dział specjalny, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
 • Wiatrołomy, urządzenia przeciwerozyjne i parki wiejskie.
 • Rodzinne ogrody działkowe i botaniczne
 • Pod urządzeniami do: melioracji wodnych i ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, nawadniania i zaopatrzenia w wodę dla rolnictwa, kanalizacji, usuwania ścieków i odpadów, dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
 • Rekultywowane na potrzeby rolnictwa
 • Torfowiska lub stawy
 • Pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Jeśli właściciel nieruchomości ubiega się o wyłączenie z produkcji rolnej, musi ponieść związane z tym koszty.

 • Opłata za stałe wyłączenie jest jednorazowa. Kwota ta jest obliczana w zależności od wielkości wyłączanego gruntu i jego klasyfikacji.
 • Opłata roczna -ponoszona co roku przez 10 lat. Opłata roczna wynosi 10%.

Jeśli wyłączenie dotyczy gruntu o powierzchni do 500 m2, powyższe koszty nie będą ponoszone przez właściciela nieruchomości.

Podsumowanie

Działka rolna może być dobrą inwestycją. Są one również tańsze niż nieruchomości budowlane. Jeśli chcesz wybudować na nich dom, to konieczne będzie przekształcenie gruntu. Wymagane będzie wylesienie i wyłączenie z produkcji rolnej. Procedur tych nie muszą wykonywać rolnicy, którzy budują dom w zabudowie zagrodowej.