Rola kierownika budowy

Udostępnij

Podstawowe obowiązki kierownika budowy

Prawo budowlane jasno określa obowiązki dla kierownika budowy. W ustawie tej znajdują się artykuły 21 i 22, które określają podstawowe obowiązki kierownika budowy. Kierownik jest odpowiedzialny za nadzór nad budową od strony technicznej. Przepisy wymagają, aby kierownik prowadził budowę zgodnie z projektem, na który zostało wydane pozwolenie. Obejmuje to przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów (w tym norm) oraz sztuki budowlanej.

Tak to wygląda w praktyce

Widać wyraźnie, że nie wszystkie szczegóły techniczne są zawarte w projekcie. Tym bardziej, że wiele obiektów budowlanych powstaje nie na podstawie projektu technicznego, ale z projektu budowlanego. Projekt budowlany jest mniej szczegółową wersją planu technicznego (zwanego też projektem wykonawczym). Służy on do ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że zakres opracowania jest ograniczony, a czasem niewystarczający do zakończenia prac na budowie. W takich sytuacjach kluczowa jest rola i odpowiedzialność kierownika budowy.

Jaka jest najważniejsza rola kierownika?

W czasach boomu budowlanego, rola kierownika budowy jest szczególnie ważna. Od kierowników budowy wymaga się, aby zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy, kierownik powinien zapewnić wysoką jakość techniczną budowanego obiektu. Oczywistym jest, że kierownik budowy musi dokonywać częściowych kontroli prac, które mogą być zakryte. W przypadku budowy lepiej jest zapobiegać niż kontrolować. Na przykład kontrole dokonywane po fakcie mogą ujawnić nieprawidłowości. Kontrole, które odbywają się po fakcie są równie ważne.

Inspekcja i testy

Chociaż inspekcja i sprawdzanie jest ważne, to nie jest to samo w prawdziwym życiu. Chociaż inspekcja i sprawdzanie jest ważne, to nie jest to samo w realnej pracy z technologią. Wykonawca powinien poinformować kierownika budowy. Kierownik budowy powinien poinformować wykonawcę i wskazać najważniejsze szczegóły i detale realizacji. Może to zapobiec późniejszym kosztownym błędom lub uniemożliwić ich poprawienie. Ważne jest, aby współpracować przed wykonaniem jakichkolwiek prac. Poinformować wykonawcę o właściwej formie wykonania prac i warunkach ich odbioru. Dotyczy to wszystkich etapów budowy, od rozpoczęcia budowy do momentu użytkowania obiektu.

Zanim dojdzie do nawiązania współpracy

Przed nawiązaniem współpracy inwestorzy powinni skonsultować się z kierownikiem budowy, aby ustalić tematykę wizyt na inwestycji. Poniżej przedstawiamy przykładową listę wizyt na budowie, przed stanowiskiem kierownika budowy.

Specyfika każdego budynku będzie determinowała listę kontrolną kierownika budowy. Jest to przykładowa lista kontrolna:

  1. Organizacja budowy - szkolenie BHP, określenie zasad współpracy, wymiana informacji.
  2. Sprawdzenie wykonania wykopu poprzez przeniesienie humusu z powrotem na odłogi.
  3. Po zakończeniu kontroli przez geodetę sprawdzić ustawienie budynku i deskowanie jego stóp (drewniane, ziemne).
  4. Odbiór stóp fundamentowych i ustalenie zasad budowy. Kontrola wykonania wykopów.
  5. Kontrola i odbiór pod kątem wzmocnienia stopy fundamentowej.
  6. Sprawdzenie poziomej izolacji przeciwwodnej stóp fundamentowych. Uruchomienie murowanych ścian fundamentowych z zastosowaniem bloczków betonowych. Określenie zasad wykonania i odbioru ściany fundamentowej.
  7. Odbiór ścian fundamentowych, rozpoczęcie wykonywania hydroizolacji pionowej. Zasady odbioru hydroizolacji ścian fundamentowych.
  8. Badanie rozmieszczenia pionów pod skimerem. Zagęszczenie piasku pod rudestem.
   Umieszczenie kamienia sterczącego.
  9. Rozpoczęcie murowania ścian I piętra oraz ustalenie zasad odbioru robót murowych, jak również elementów żelbetowych na I piętrze.
  10. Kontrola robót murarskich podczas murowania ścian i kominów na I piętrze
  11. Przed ułożeniem betonu kontrola elementów żelbetowych na I piętrze (słupy).
  12. Kontrola robót murarskich przy murowaniu i odbiór zbrojenia podłużnic pierwszego piętra, czyli nadproży.
  13. Podczas budowy stropu Teriva nad garażem kontrola.
  14. Inspekcja belek stropu żebrowego, pustaka stropowego, zbrojenia stropu garażu oraz zbrojenia schodów podczas prac zbrojeniowych.
  15. Kontrola zbrojenia stropu nad garażem i schodów żelbetowych, przed ułożeniem betonu, oraz sprawdzenie starterów pod słupy lub kołki na poddaszu.
  16. Podczas wylewania stropu, schodów żelbetowych nad garażem.
  17. Zbrojenie stropu nad pierwszym piętrem i schodów żelbetowych sprawdza się poprzez wspólne ułożenie betonu i sprawdzenie przystawek do słupów i kołków na poddaszu.
  18. Podczas budowy ścian i kominów na poddaszu należy sprawdzić, czy nie ma pęknięć i czy beton nie jest położony na wierzchu.
  19. Przed wylaniem betonu sprawdź wykonanie kominów i ścian na poddaszu.
  20. Określenie warunków odbioru konstrukcji dachu.
  21. W trakcie wykonywania konstrukcji dachu.
  22. W trakcie układania warstw pokrycia dachowego.
  23. W trakcie montażu pokrycia dachowego sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów.
  24. Podczas montażu stolarki okiennej lub drzwiowej sprawdzić.
  25. Podczas montażu bramy garażowej.
  26. Wizyta podczas wykonywania warstw tarasowych.
  27. Wizyta w trakcie wykonywania obróbek blacharskich 1.
  28. Wizyta podczas obróbki blacharskiej 2.
  29. Wizyta podczas montażu izolacji ścian.
  30. Wizyta podczas wykonywania i wzmacniania warstw na siatce izolacyjnej za pomocą kleju.
  31. Wizyta w trakcie wykonywania lub okładzin zewnętrznych.
  32. Określenie zasad wykonania i odbioru murowanych ścian działowych.
  33. Odbiór ścian działowych
  34. Podczas wykonywania instalacji należy odwiedzić 1.
  35. W trakcie wykonywania instalacji wizyta 2.
  36. W trakcie wykonywania instalacji wizyta 3.
  37. Obserwacja podczas wykonywania tynków wewnętrznych.
  38. Obserwować podczas wykonywania posadzek.
  39. Inspekcja prac na tarasie.
  40. Kontrola wykonania 1.
  41. Kontrola wykonania ocieplenia poddasza 2.
  42. W trakcie budowy poddasza.
  43. Wizyta podczas prac końcowych
  44. Wizyta w trakcie II etapu prac wykończeniowych
  45. Wizyta w trakcie prac końcowych 3
  46. Zakończenie wszystkich robót, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy.

Jak widać znaczenie i krytyczna rola kierownika budowy podczas prowadzenia prac. Są to zasadnicze kontrole, które kierownik budowy powinien wykonać. Dobrym pomysłem jest posiadanie kierownika, który zapewni prawidłowe wykonanie prac. Jest to w najlepszym interesie inwestora. Wbrew powszechnej opinii, wykonawcy również korzystają z posiadania kierownika, który dopilnuje, aby prace były wykonane prawidłowo. Wymiana doświadczeń jest w tym przypadku cenna. Nie chodzi jednak o to, żeby kogoś wyręczyć. Budować w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Dlatego rola kierownika budowy jest tak ważna.