Jak zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Udostępnij

Zacznijmy od pytania: Czy można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Z technicznego punktu widzenia tak. Ustawodawca dopuszcza pewną formę zmiany planu miejscowego. Ale...

Jak w praktyce zmienić miejscową mapę zagospodarowania przestrzennego

Każda działka to indywidualna historia. Przypadków jest wiele. Są pewne rzeczy, które można łatwo zmienić w planie. Jednak są też rzeczy, których nie da się zmienić bez pomocy planisty i gminy. Na przykład działki leśne i rolne wysokiej klasy. Ponadto zmiana planu to długotrwały proces.

1 Pierwszym krokiem jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały upoważniającej do sporządzenia zmiany planu. Uchwała ta musi być poprzedzona "Analizą zasadności". Ten krok nie ma terminu. Trzeba będzie również poczekać do czasu zaplanowania kolejnej sesji Rady Gminy.

2 Jeśli mamy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany planu, możemy rozpocząć jego procedurę. Każdy z etapów jest wymagany, aby plan został uchwalony . Burmistrz lub wójt:

a. ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu , określając formę, miejsce i termin składania wniosków do tego planu w ciągu 21 dni od ogłoszenia - Jest to czas, w którym powinniśmy złożyć Wniosek z zakresem pożądanej przez nas zmiany,

b. zawiadamia na piśmie o podjęciu, a następnie wykonaniu uchwały. - Następnie musimy czekać na pisma zwrotne od tych organów.

c. przygotowuje projekt planu miejscowego, w którym uwzględnia wnioski wymienione w ust. 1. Na tym etapie wkracza urbanista. W zależności od wielkości może to trwać nawet kilka miesięcy.

d. przygotowuje prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art.36; - dodatkowy dokument dołączony do.

Wnioski o opinie o projektach planów do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Ten organ doradczy Burmistrza, składający się z grupy wyspecjalizowanych osób, ma do dyspozycji.

f. to o opinie lub uzgodnienia do organów - Jest to pełna lista instytucji, do których należy złożyć projekt planu. Zależy to od uwarunkowań. Organy mają od 14 do 30 dni na zapoznanie się z projektem planu. W przypadku korespondencji pocztowej należy doliczyć 2 tygodnie.

g. jeśli procedura tego wymaga, musisz wystąpić o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych .

h. wprowadza ewentualne zmiany w oparciu o uzyskane opinie i dokonane uzgodnienia. ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia . Udostępnia go również w Biuletynie Informacji Publicznej , przez co najmniej 21 dni, oraz organizuje dyskusję publiczną nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie planu .

i. ustala w ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni. - To jest nasz moment - składamy uwagi, jeśli coś nam nie odpowiada. 

j. zmienia projekt planu miejscowego w wyniku uwzględnienia uwag;

k. przedstawia projekt planu miejscowego radzie gminy Teraz następuje moment jego faktycznego uchwalenia.

To nie jest koniec tego procesu. Wojewoda musi zaopiniować plan, zanim zostanie on wprowadzony w życie.

Jeśli ustawodawca wyznaczy minimalne terminy i da planiście wystarczająco dużo czasu, to zmiana planu zajmie 8 miesięcy (pod warunkiem, że została podjęta uchwała o przystąpieniu). W niektórych przypadkach realizacja planów może trwać nawet kilka lat. Nawet niewielka zmiana jednego parametru będzie wymagała przejścia przez tę długotrwałą procedurę etap po etapie.

Zmiana sposobu użytkowania gruntów w rolnictwie i leśnictwie

Procedura zmiany zagospodarowania przestrzennego na gruntach, na których znajdują się chronione grunty rolne lub leśne, wymaga uzyskania zgody marszałka województwa albo ministra środowiska. Organy te mogą dowolnie długo czekać na wydanie takich zgód. Prawo nie ogranicza ich możliwości w tym zakresie. Korzystają z tego i potrafią przeciągnąć proces nawet o dwa miesiące, a czasem nawet o pół roku kalendarzowego. Najczęściej decyzja jest negatywna i nie ma dalszych działań. Nie odrolnimy tego terenu, więc wszystkie nasze starania idą na marne.

Ograniczenia w zakresie zmiany planu miejscowego

Przy zmianie planu miejscowego , musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Dokumentem planistycznym nadrzędnym wobec planu jest studium uwarunkowań, kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument ten nie jest ustawą ani aktem prawa miejscowego, ale stanowi wytyczne do jego sporządzenia. Jeśli studium określa, że budynki nie mogą być wyższe niż 12 metrów, to nie możemy zmienić wysokości w, bo musi być ona zgodna ze studium. Zmiana studium jest wprawdzie możliwa, ale trwa dłużej i uważamy, że nikt nie podjąłby się takiego zadania tylko dla zmiany jednego parametru.

Zmiany w kosztach MPZP

Na koniec nie zapominajmy o kosztach. Inwestor nie musi ponosić żadnych kosztów. Nie jest to jednak proces, który bezpośrednio dotyczy jakichkolwiek właścicieli działek. Gmina musi podjąć te działania i to na jej koszt zostaną sporządzone plany. Wybór wykonawcy (urbanisty) wiąże się z procedurą przetargową, chyba że, jak w dużych miastach, gmina zachowuje swoją pracownię urbanistyczną. Inwestor może na bieżąco śledzić sytuację, wykonując jedynie dwa kroki: złożenie wniosku po zawiadomieniu o przystąpieniu do postępowania, uczestniczenie w wyłożeniu lub złożenie uwagi do niego, jeśli nam nie odpowiada. Chodzi tu tak naprawdę o czas i koszty. Zmiana planu musi zostać przygotowana przez urbanistę. Osoba ta jest zazwyczaj wyłaniana w drodze przetargu. Proces jest długotrwały i żmudny, więc nawet za niewielką zmianę urbaniści obciążą gminę kwotą co najmniej kilku tysięcy. Nie dla wszystkich gmin jest to przystępne. Czasem nawet najlepsze intencje urzędników nie zawsze udaje się zrealizować . Nie przyjmiemy budżetu gminy, który na to nie pozwala.

Od czego zacząć?

Co możemy zrobić, aby zmienić plan miejscowy? Najpierw musimy ocenić, czy jest to wykonalne. Następnie możemy zapytać gminę, czy jest skłonna przychylić się do naszej prośby . Możemy wtedy napisać do wójta/burmistrza prośbę o zatwierdzenie zmiany planu w interesującym nas rejonie. Wniosek ten nie ma mocy prawnej, więc jest rozpatrywany tylko przez urząd. Jednak niektóre dokumenty są przechowywane w aktach.

Podsumowanie

Nie zawsze jest to łatwe ale jest możliwe . Może to tylko i wyłącznie twoja zasługa.